Saturday, November 26, 2016

Makalah Sunda: KAKAWINANBAB I
BUBUKA


A.    Kasang Tukang

Kakawinan nyaeta hiji momen ngahiji na sapasang bebene dina beungkeutan salaki-pamajikan anu disahkeun dihadapan seueur jalmi sarta di hadapan Pangeran tinangtu diaku ku nagara. Henteu dipungkiri, kakawinan nyaeta momen peryogi dina kahirupan saban jalmi. Dina dasarna defenisi kakawinan eta hakikatnya sami sarta teu aya beda di saban kabudayaan, sabab tiasa di artikan tujuan ti pernikan eta, menjalin jumeneng anu anyar kanggo ngahontal hiji kabagjaan, sarta bade ngan lumangsung hiji kali dina saumur jumeneng. 

Nanging bade benten kalawan konsep kabudayaan sarta upacara adat na, sabab di saban etnis eta ngagaduhan kayakinan anu benten benten. Ku kituna di saban etnis bade ngagaduhan cara tersendiri kanggo ngalakukeun ritual kakawinan keagamaanya. Nanging di pisan sangkan beuki dinten kabudayaan ritual kaagamaan kakawinan di saban etnis beuki terkikis hususna di etnis Sunda. 

Mangka ti eta munculah katertarikan kalawan masalah kakikisna ritual kakawinan kaagamaan anu aya di etnis sunda ieu, kalawan mecakan ngadongkar masalah anu saleresna lumangsung. Sarta hoyong ningali langkung tebih sepertos naonkeun upacara adat anu aya di etnis sunda ieu, karna lamun di tingali sacara saliwatan upacara adat atawa ritual kakawinan kaagamaan anu aya di etnis sunda ieu sangatlah metot kanggo di kaji, karna di jero upacara adat na seueur kalintang simbol simbol anu di sakralkan, nanging hiji hal anu di anggap sakral eta beuki dinten beuki ngiles atawa beuki terkikis.

B.     Tujuan

Sedengkeun maksad tujuan ti pembuatan makalah ieu teh supados urang uninga talari upacara pernikahan adat Sunda kalawan analisis tilu wujud kabudayaan.BAB II
EUSI


A.    Tradisi Upacara Kakawinan Adat Sunda

1.      Pangertian Kakawinan Sunda

Kawinan mangrupa salah sahiji kajadian anu peryogi pisan dina kahirupan urang. Margi kakawinan eta henteu ngan ngait wanoja sarta lalaki bakal mempelai wae, nanging oge sepuh kadua palih pihak, wargi-wargi na, sumawonten kulawargi-kulawargi maranehanana sewang-sewang. Dina hukum Adat kakawinan eta sanes ngan mangrupa kajadian peryogi kanggo maranehanana anu hirup keneh wae, nanging kakawinan oge mangrupa kajadian anu hartina pisan sarta sapinuhna mendapat perhatian sarta dituturkeun ku arwah-arwah para karuhun kadua palih pihak. Ku kituna, kakawinan nurutkeun hukum Adat mangrupa hiji hubungan kelamin antawis salaki-salaki kalawan awewe, anu ngabantun hubungan langkung lega, yaktos antawis jumplukan wargi salaki-salaki sarta awewe, sumawonten antawis balarea anu hiji kalawan balarea anu sanes. Hubungan anu lumangsung ieu dicindekkeun sarta diawasi ku sistem norma-norma anu lumangsung di jero balarea eta .

Sedengkeun tujuan kakawinan kanggo balarea hukum adat anu boga sipat kekerabatan, nyaeta kanggo ngabela sarta neraskeun turunan nurutkeun gurat kebapakan atawa keibuan atawa keibu-bapakan, kanggo kabagjaan laki-rabi keluarga/kerabat, kanggo meunang peunteun-peunteun adat budaya sarta kedamaian, sarta kanggo ngabela kewarasan. Ku margi sistem turunan sarta kekerabatan antawis suku bangsa Indonesia anu hiji sarta sanes benten-benten, kaasup lingkungan hirup sarta ageman anu dianut benten-benten, mangka tujuan kakawinan adat kanggo balarea adat oge benten antawis suku bangsa anu hiji sarta wewengkon anu sanes, kitu oge kalawan alatan hukum sarta upacara kakawinanna.

Sarat-sarat Kakawinan Adat dina hukum adat, rukun sarta sarat kakawinan sami kalawan anu aya dina hukum Islam, yaktos kitu kaayaanana calon mempelai salaki-salaki, calon mempelai wanoja, wali nikah, kitu kaayaanana saksi sarta dilaksanakeun ngaliwatan ijab qabul. Sedengkeun anu dimaksud kalawan sarat-sarat kakawinan di dieu, nyaeta sarat-sarat demi kelangsungan kakawinan kasebat.

Nanging bade benten kalawan konsep kabudayaan sarta upacara adat na , karna di saban etnis eta ngagaduhan kayakinan anu benten benten.ku kituna di saban etnis bade ngagaduhan cara tersendiri kanggo ngalakukeun ritual kakawinan keagamaanya. Nanging di pisan sayangkan beuki dinten kabudayaan ritual kaagamaan kakawinan di saban etnis beuki terkikis hususna di etnis Sunda.

Mangka ti eta munculah ketertarikan kalawan masalah terkikisnya ritual kakawinan kaagamaan anu aya di etnis sunda ieu, kalawan mecakan ngadongkar masalah anu saleresna lumangsung.sarta hoyong ningali langkung tebih sepertos naonkeun upacara adat anu aya di etnis sunda ieu, karna lamun di tingal sacara saliwatan upacara adat atawa ritual kakawinan keagammaan anu aya di etnis sunda ieu sangatlah metot kanggo di kaji, karna di jero upacara adat na seueur kalintang simbol simbol anu di sakralkan. Dina kakawinan adat sunda, aya lima cara poko anu umumna anu angger keneh dilestariakeun dugi ayeuna, sanaos ditu dieu aya aya proses midifikasi. Lima acara eta teh lamaran, siraman seserah, ngenyeuk serueh, jangji nikah/peberangkatan kemesjid, sarta saweran.

2.      Siraman

Sacara kasat panon siraman ieu hartina membadikeun. Nanging, dibalik eta aya sababaraha hartos anu kaeusi di jerona sacara filosofis, siraman eta dimaksud minangka usaha penyucian diri wedal batin sateuacan ngasupan malige kakawinan.

Upacara siraman ieu oge mangrupa kasempetan kanggo sianak kanggo ngamohon dua restu ka sepuh atawa parasepuh. Tujuanya, supados dina ngurangan hirup anyar antos manehna meunangkeun restu sarta limpahnya kebaikan ti maranehanana. Eta sababna biasana anu ngabogaan tugas ngamandian si calon panganten, jabi kadua kolotna oge para angota kulawargi anu atos sepuh sarta jalmi jalmi sakaligus dipikawanoh minangka jalmi anu alim soleh. 

            Margi mangrupa symbol penyucian diri,
mangka sateuacan upacara siraman ieu dilangsungkeun biasana diselengarakeun pangajian. Sateuacan pangajian dimulai, di tempat ieu atos disiapkeun cai setaman,yaktos cai ti tujuh panon air/sumur anu ditaburi kembang tujuh rupi. Pamaksudanna, dimangpaatkeun kanggo ngamandian kadua calon mempelai,cai setaman eta leuwih tiheula diduakeun ustad/ustadzahbeserta jalmi jalmi anu nyondong di tempat eta.

Pakakas-pakakas anu peryogi dipersiapkan:
·         Jambangan eusina tujuh cai tujuh seuseupan
·         Kembang tujuh rupi
·         Gayung pepek kalawan hiasan kembang
·         Lawon batik
·         Kendi ti taneuh.
·         Untaian melati kanggo panutup bahu sarta harigu
·         Anduk alit
·         Tempat diuk
·         Saung anu atos dihias(lamun acara di selenggarakan di jabi)
·         Lisah seungit 

Tata cara palaksanaan

1)      Diimah kulawargi CPW (Calon Panganten Wanoja)
2)    MC (master of ceremony) atawa pengarah acara muka acara sarta mengunmumkeun yen rainkayan upacara siraman bade geura-giru dimulai.
3)      Sateuacan upacara siraman dimulai leuwih tiheula diselengarakeun pangajian/syukuran. Saderek dina acara ieu CPW (Make kabaya dawam),kadua sepuh , baraya deukeut,sarta para tatamu.
4)      Rengse pangajian, cai kembang setamanyang atos diduakeun di forum pangajian eta dibagi dua    sarta salah sahijina saterusna dikirimkeun kerumah/ketempat pemondokan CPP (Calon Panganten Lalaki) . saurang utusan ti kulawargi CPP dating nyokot cai kembang setaman kasebat cara simbolis ngais putri na kajabi kamarmenuju puade. Tangtos wae henteu ngais sunguh sungguhsang indung tangtung di sinjang kiwa CPW kalawan panangan katuhu ngagabrug cangkeng CPW. Panangan kiwa na nyepeng dua tungtung suku batik anu atos   dikurilingkeun di cangkeng atawa CPW, sepertiorang anu palih ngais.
5)      Sateuacan ngalakukeun upacara ngecagkeun aisan (ngalaan gondongan), liwat lagu sunda anu dilantunkeun ku saurang juru mamos ,kadua sepuh mikeun nasehat ka putri na.
6)      Kadua jalmi CPW saterusna diuk di luhur korsi anu atos diasiapkeun sarta CPW dipangku diatas pingping indung sarta ayanhnya
7)      Bapa CPW saterusna muka lawon gendongan sambil maos ”Bismillaahirahmaanirrahim.”
8)      Selanjutnya CPW diuk andeprok dibawah sarta posisina ngadep kolot na anu diuk balik diatas korsi tadi.CPW saterusna memohon hapunten sarta restu kepadaibu sarta bapana.
9)      Sepuh CPW ngawalon pemohon doarestu kanggo putri na
10)  CPW saterusna nyimbeuh suku indungna denganairkembang setaman didalam bokor sarta sanggeus eta anyar mengelap sarta mengeringkanya kalawan anduk. Sanggeus eta CPW ngambung suku indungna sarta sanggeus eta bapana
11)  Upacara NGARAS (wawasuh suku sepuh umumna lumangsung kanggo pasangan panganten  sukapuara 

Ngaras (Wawasuh Suku sepuh)

Upacara ieu ngan dipigawe dina kakawinan adat sunda gaya sukapura. Ngaras nyaeta upacara anu dipigawe sateuacan CPW/CPP milampah upacara siraman.

Upacara ieu dipigawe minangka babasan rasa deudeuh sarta ajen saurang anak ka kadua sepuh.

            Sepertos perkawis na upacar siraman ,anu dipambrih nyondong dalamupacar ieu teh kadua sepuh calon mempelai wargi wargi sekandung,aki nini kulawargi ageung kadua sepuh kadua clon mempelai sarta tatamu tatamu ondangan husus. Sesuia jumlah ondangan anu aya,posisingaras ieu sasaena disaluyukeun kalawan kaayaan imah. Kadua sepuh tiasa diuk dikursi,samentara di handap na disiapkeun cai kembang di jero bokor atawa panic . CPW/CPP diuk dihadapan kadua sepuh Kalawan bimbingan pupuhu Ngaras CPW /CPP mimiti membasuhi indungna anyar saterusna ayahandana.

Ideal na, runtuyan acara anu dimulai kalawan pangajian ieu dimulai rengse solat dhuhur babuk 12.30. disinilah batin sicalon panganten di gembleng supados sanggem ngajalankeun kapal kulawargi kalawan sae luyu anu diguratkeun ageman. Acara ieu umumna ngan di turutan ku anggota kulawargi,baraya deukeut,atawa para tatangga di sekeliling kulawargi imah CPW. Sanggeus acara pangajian anu ngaleeut wanci langkung kirang satujam eta rengse,CPW mimiti lebet kamar panganten kanggo nyiapkeun diri ngalakukeun upacara ngacegkeun aisan (gendongan pamungkas). 

Patugas nu tanggel walon saterusna merekeun cai kembang anu cikeneh dodoakan sareng sami sarta selanjutnya cai setaman eta dibagi dua. Sapalih cai setaman anu atos ditaburi dua eta kanggo upacara siraman di imah CPW,samentara sapalih anu sanes handap kerumah CPP kanggo acara siraman kanggo CPP.

3.        Ngecangkeun Aisan

Upacara ngecankeun aisan anu hartina ngalaan gendongan. Sacara simbolik ieu pisan gendongan pamungkas saurang indung. Hartos na salila ieu anak eta sok dina “Gendongan” atawa dina tanggel walon sepuh,mimiti wanci eta sepuh bade mimiti ngalaan tanggel tembalna minangka sepuh ka putri na anu bade geura-giru ngasupan panto gerbang laki-rabi. Taklama deui sang putrid bade dinikahkeun sarta dipasrahkeun ka salakina,anu sacara otomatis bade nyokot alih tanggel walon nyaah wedal batin ti kolot na 

Pakakas-pakakasna nu di Peryogi Disiapke
un:
-       Bokor eusi cai kembang setaman
-       Dua korsi.
-       Tujuh lilin pepek kalawan tempatna.
-       Payung rias
-       Lawon batik
-       Anduk alit

4.      Seserahan

Rengse ngajalanan upacara siraman biasana calon pengantin ngalakukeun ibak nyaan sorangan sarta saterusna ngagaringkeun buuk. Sanggeus eta barulah manehna dirias perias pengantin sateuacan beungeutna dirias,Buuk CPW kedah dikerik dibagian payun sarta sinjang. Pamungkas manehna mengunakeun busana kanggo engkena mengikutu upacara seserahan anu dituluykeun kalawan uoacar ngeyeuk sereuh dina wengi poena,atawa langsung dina upacara seserahan lumangsung.

Upacara seserahan ieu teh kelanjutan lamaran anu atos lumangsung sababaraha minggu/bulan sateuacan seserahan seserahan eta lumangsung . Dina wanci eta pihak kulawargi CPP. Sacara simbolik mikeun CPP kalawan peralalatan/perlengkapan mawakeun anu engkena bade dipake ku CPP anu bade di pake wanci kakawinan maranehanana lumangsung.

            Seserahan/seren sumeren nyaeta upacara kakawinan anu dipigawe minangka pemantapan sarta henteu teras sarta tahapan lamaran anu kawitna atos dipigawe ku kulawargi pihak CPP kerumah kulawargi CPW . Dina acara lamaran ieu pihak kulawargi CPP mikeun calon mempelai lalaki kanggo engkena tiasa di nikahkan kalawan CPW.

            Nanging,
kadatangan kulawargi CPP kerumah kulawargi CPW ieu tangtos wae henteu kalawan panangan teu aya, begiru oge kalawan kulawargi CPW henteu memberikeun tatamu tatamu na wangsul tanpa oleh-oleh sanaos rupi sarta jumlahna henteu saloba bingkisan anu di bantun ku kulawargi CPP. Di dieu kekhasan rangkayan tata cara upacara kakawinan adatsunda. 

            Dina acara seserahan ieu,
kulawargi CPP mikeun bebrapa bingkisan anu ageung alit atawa seueur saeutikna gumantung dina kemauan/kesepakatan sewang-sewang kulawargi. Nanging, aya aturan aturan lulugu, poko anu salila ieu selau barobah kaayaan acuan para calon pengantin adat sunda.

5.      Akad Nikah

Kakawinan dianggap sah nalika geus ngaliwatan akad nikah, boh nurutkeun agama, hukum jeung masarakat. Akad nikah biasa disebut walimahan Akad nikah nya èta jangji nikah, sedengkeun walimahan nya èta salametan atawa syukuran pikeun ngado’akeun pangantèn anu karèk gè ngadahup diistrènan dihareupeun naib atawa disebut ogè dirapalan.

6.      Sungkem

Sungkem nya èta salam ka jalma anu dianggap dipihormat ku pangantèn Dina acara sungkem pangantèn salam ka indung bapa ti dua kulawarga jeung sesepuh anu aya Maksudna nya èta mènta restu ka dua kulwarga dina ngambah kahirupan rumah tangga anu rék dilakonan

7.      Nyawèr

Nyawèr asal kecapna tina kecap awèr atawa sawèr nu hartina cèrèt. Nalika nyawèr pangantèn diuk babarengan pagigir-gigir bari dipayungan nyanghareup ka tukang sawèr anu sakali-kali ngalungkeun bèas, konèng anu dikeureutan,duit rècèh ka pangantèn. Duit anu dialungkeun tèh diparebutkeun ku panongton, utamana barudak Inti tina nyawèr tèh nepikeun nasèhat ngeunaan kahirupan rumah tangga, kawajiban salaki ka pamajikan jeung sabalikna anu ditepikeun ku tukang sawèr

8.      Buka panto

Buka pantu hartina mukakeun panto, dina prak-prakanana pangantèn awèwè samèmèhna asup heula ka jero imah, sedengkeun pangantèn lalaki nungguan dihareupeun panto. Sabada pangantèn lalaki geus nedunan syarat anu dipènta ku pangantèn awèwè, nyanggupan sarta nyebutkeun salam tuluy panto dibukakeun, pangantèn lalaki asup dibagèakeun ku pangantèn awèwè anu satuluyna duanana diuk babarengan di tempat anu geus disadiakeun

9.      Huap lingkung

Huap lingkung nya èta silih huapan bari leungeunna ngalèng atawa ngalingkung kana tenggek pasanganana

10.  Munjungan

Munjungan hartina datang bari silaturahmi ka jalma-jalma anu dipihormat, utamana ka kolot jeung dulur-dulur anu geus mantuan dina upacara nikah nepi ka acarana lungsur-langsar. Biasana salaki pamajikan munjungan bari mèrè parcel atawa sangu sapuratina.

11.  Ngunduh mantu

Ngunduh mantu atawa munduh mantu hartina nyokot atawa narima minantu Upacara ngunduh mantu maksudna upacara anu dilakonan pikeun narima minantu awèwè ku pihak kolot lalaki. Upacara ngunduh mantu temaptna di imah kolot lalaki, biasana dibarengan ku pesta lamun di kulawarga anu kurang mampu, ngunduh mantu ngan saukur narima salaki pamajikan (pangantèn) di imah kolot salaki anu disaksèni ku kulawarga jeung dulur-dulurna

12.  Numbas

Numbas mangrupakeun upacara anu dilakonan nalika salaki pamajikan geus laki rabi atawa hahadèan Upacara ieu tujuanana nya èta pikeun ningalikeun yèn maranèhna akur , ogè ningalikeun ka kolot boh ti pihak awèwè boh ti pihak lalaki yèn si awèwè samèmèhna masih parawan kènèh atawa sabalikna geus teu parawan.


BAB III
PANUTUP


A.    Kasimpulan

Kakawinan adat sunda ayeuna langkung dibasajankeun, minangka alatan pacampuran kalawan katangtuan sareat Islam sarta nilai-nilai "keparaktisan" di manten "sang penganten" hoyong langkung basajan sarta henteu bertele-tele. Adat anu biasana dipigawe ngawengku : acara pangajian, siraman (sapoe kawitna,acara "seren sumeren" calon pengantin. Saterusna acara sungkeman, " meuleum harupat " ( ngaduruk nyere tujuh buah), " meupeuskeun kendi " (meupeuskeun kendi,sawer sarta " ngaleupaskeun " kanjut kunang (ngalaan pundi-pundi anu eusina receh).

Acara "pangajian" anu dikaitkeun sarta nyanghareupan kakawinan henteu dicontokeun ku Nabi Saw. Nanging aya sababaraha golongan anu nyatakeun yen perkawis eta hiji kebaikan kalawan tujuan meunangkeun keberkahan sarta ridho Allah Swt yaktos ngaliwatan penyampaian "do'a".

DAFTAR PUSTAKA


Suhamihardja, A Suhandi. Spk. 1993. FUNGSI UPACARA TRADISIONAL PADA MASYARAKAT PENDUKUNGNYA MASA KINI DI JAWA BARAT.DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0 komentar:

Post a Comment